Košice aj okolie

Mob.: 0905 608 970

Pracovná doba

NONSTOP

História a oprávnenie

33 rokov na trhu

Marcela Čajková pôsobí v oblasti pohrebných služiebuž vyše 33 rokov.

V roku 1987 som začala pôsobiť v Košiciach a blízkom okolí ako profesionálny rečník – recitátor pri pohrebných rozlúčkach. Po troch rokoch som ako prvá rozšírila tieto služby aj o kompletné vybavovanie pohrebov a kremácií, zastupujúc pozostalých v zmysle občianskeho zákonníka cez príkaznú zmluvu. Pri osobnom neformálnom stretnutí s pozostalou rodinou v ich domácom prostredí, v ojedinelých rodinách po vzájomnej dohode aj inak, preberám všetky kompetencie od objednávateľa – príkazcu. Dodnes všetko zariaďujem v spolupráci s právnymi inštitúciami, vybranou pohrebnou službou, kvetinármi, kamenármi, reštauráciami a inými subjektami. Svoje poslanie vykonávam už vyše 33 rokov.

Oprávnenie

Služby poskytujem ako obstarávateľka pohrebov formou príkaznej zmluvy medzi príkazcom a príkazníkom v zmysle § 22 – 33b, § 724 – 732 občianskeho zákonníka.

PRÍKAZCA

Príkazca prostredníctvom príkaznej zmluvy udeľuje plnomocenstvo príkazníkovi na jeho zastupovanie pri vybavovaní pohrebu / kremácie zosnulého(ej) a zabezpečení náväzných služieb. Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi vopred finančné prostriedky potrebné na splnenie príkazu. Príkazca súhlasí s podpísaním nájomnej zmluvy hrobového miesta príkazníkom a s použitím osobných údajov nevyhnutných k vybaveniu príkazu podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PRÍKAZNÍK

Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí. Na žiadosť príkazcu je povinný podať správu o postupe plnenia príkazu a po jeho vykonaní predložiť vyúčtovanie. Príkazník si môže určiť ďalších zástupcov na pomoc pri vykonávaní príkazu.