PRÍKAZCA

Príkazca prostredníctvom príkaznej zmluvy udeľuje plnomocenstvo príkazníkovi na jeho zastupovanie pri vybavovaní pohrebu / kremácie zosnulého(ej) a zabezpečení náväzných služieb. Príkazca je povinný poskytnúť príkazníkovi vopred finančné prostriedky potrebné na splnenie príkazu. Príkazca súhlasí s podpísaním nájomnej zmluvy hrobového miesta príkazníkom a s použitím osobných údajov nevyhnutných k vybaveniu príkazu.

PRÍKAZNÍK

Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí. Na žiadosť príkazcu je povinný podať správu o postupe plnenia príkazu a po jeho vykonaní predložiť vyúčtovanie. Príkazník si môže určiť ďalších zástupcov na pomoc pri vykonávaní príkazu.