Pri mŕtvonarodenom dieťati alebo niekoľkodňovom je treba najprv vybaviť rodný list /v pôrodnici sú o postupe rodičky informované/ a ostatné sa vybavuje tak ako u detí do 15-tich rokov.

Upozornenie pre tých, ktorí nemajú vysporiadané právne vzťahy s prevádzkovateľom hrobových miest:

Podľa zákona 470/2005 o pohrebníctve sú všetci užívatelia hrobových miest povinní uzavrieť s prevádzkovateľom nájomnú zmluvu. Preto upozorňujeme užívateľov hrobových miest, aby sa dostavili na správu cintorína, za účelom uzavretia nájomnej zmluvy. V prípade, že do 31.12.2010 nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, užívateľ stráca nárok na hrobové miesto.

Doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy: